De websites www.toverolie.nl en www.mineralmakeup.nl zijn geen onderdeel van een bedrijf. Wij geven echter veel om privacy en ook om uw privacy. Vandaar dat deze privacyverklaring is opgesteld.

Persoongegevens die wij verwerken

In vier gevallen krijgen wij te maken met uw persoonsgegevens:

1) Wanneer u contact met ons zoekt, kan dat per email of middels een contactformulier op de website. In dit contactformulier wordt gevraagd om de volgende persoonsgegevens:

-Naam
-Emailadres

Deze gegevens achten wij minimaal nodig om een reactie te kunnen geven op uw bericht. Wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, gaan we er vanuit dat u toestemming geeft dat wij deze gegevens gebruiken en dat de verwerking van deze gegevens daarmee een grondslag heeft conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.

2) Wanneer u ons verzoekt om te helpen met het aanmaken van een account bij www.youngliving.nl, dan helpen wij uiteraard graag. In dat geval hebben wij de gegevens nodig die Young Living nodig heeft voor het account. In dat geval gaat het om:

-Volledige naam
-Adresgegevens
-Geboortedatum
-Emailadres
-Telefoonnummer

Wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, gaan we er vanuit dat u toestemming geeft dat wij deze gegevens gebruiken en dat de verwerking van deze gegevens daarmee een grondslag heeft conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.

Deze persoonsgegevens slaan wij niet op. Wij kunnen deze echter wel zien middels de website van Young Living, wanneer wij als contactpersoon zijn aangewezen.

Tevens dienen er een gebruikersnaam, wachtwoord en pincode te worden bedacht. Wij raden deze aan deze direct te wijzigen, nadat wij deze aan u hebben overhandigd. Persoonsgegevens die nodig zijn voor betalingen laten wij u zelf invullen, nadat het account is aangemaakt.

3) Wanneer wij zelf een order doen en u verzoekt ons om voor u producten van Young Living mee te bestellen, dan hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

-Naam
-Telefoonnummer
-Adresgegevens (indien het verzonden dient te worden)

Deze gegevens achten wij minimaal nodig om contact met u te kunnen onderhouden en eventueel de betreffende producten toe te sturen. Wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, gaan we er vanuit dat u toestemming geeft dat wij deze gegevens gebruiken en dat de verwerking van deze gegevens daarmee een grondslag heeft conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.

Wanneer u de onkosten van de meebestelling giraal overmaakt, kunnen wij uiteraard de betreffende bankgegevens zien, zoals uw bankrekeningnummer. Betreffende gegevens worden niet door ons verwerkt.

4) Wanneer u langskomt voor een consult, kan het zijn dat er schriftelijke aantekeningen worden gemaakt die relevant zijn. Het kan mogelijk zijn we gebruik maken van een zogeheten Itovi-scan. Om hier gebruik van te kunnen maken, dienen de volgende persoonsgegevens in een app te worden ingevuld:

-Naam
-Geslacht
-Leeftijd
-Emailadres

Deze gegevens achten wij minimaal nodig voor de Itovi-scan. Wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, gaan we er vanuit dat u toestemming geeft dat wij deze gegevens gebruiken en dat de verwerking van deze gegevens daarmee een grondslag heeft conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.

De gegevens uit de app en het resultaat van de scan (rapport) staan op de server van Itovi. Voor meer informatie over het privacybeleid van Itovi verwijzen we door naar https://www.itovi.com/privacy/.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toverolie.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 Geautomatiseerde besluitvorming

 Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de achtergrond van onze websites draait Google Analytics. Er worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor meer informatie over hun privacy-beleid verwijzen we door naar https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@toverolie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@toverolie.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.